Základné informácie o regulácii

Regulácia
Povinnosti žiadateľa o vydanie povolenia v prípade, ak poskytovateľ poistenia alebo finančnej zábezpeky nie je dohliadaným subjektom, nad ktorým vykonáva dohľad Národná banka Slovenska
Citácia
Ak poskytovateľ poistenia alebo finančnej zábezpeky nie je dohliadaným subjektom, nad ktorým vykonáva dohľad Národná banka Slovenska, ale je dohliadaným subjektom finančného trhu, nad ktorým vykonáva dohľad príslušný orgán dohľadu v štáte, v ktorom má poskytovateľ poistenia alebo finančnej zábezpeky sídlo alebo trvalý pobyt, žiadateľ o povolenie je povinný spolu s dokladom o poistení alebo o finančnej zábezpeke predložiť úradu aj informáciu príslušného orgánu dohľadu o oprávnenosti navrhovanej osoby poskytovať poistenie alebo finančnú zábezpeku na území Slovenskej republiky.
Legislatívna lokalizácia Odsek 7, Paragraf 8, Článok I
Predmet regulácie Preukazovanie finančného krytia zodpovednosti za jadrovú škodu (Paragraf 8)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Žiadateľ o povolenie
Nepriame právo Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Súvisiace subjekty Národná banka Slovenska
Navrhovaná osoba
Orgán dohľadu v štáte, v ktorom má poskytovateľ poistenia alebo finančnej zábezpeky sídlo alebo trvalý pobyt
Poskytovateľ finančnej zábezpeky
Poskytovateľ poistenia
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e3c0d9aafb89c53ecabeeb4
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/54/20160101#paragraf-8.odsek-7


Počet zobrazení: 339