Základné informácie o regulácii

Regulácia
Povinný rozsah poistenia alebo finančnej zábezpeky
Citácia
Poistenie alebo finančná zábezpeka musí kryť zodpovednosť prevádzkovateľa za jadrovú škodu pre všetky jadrové zariadenia alebo pre všetky prepravy rádioaktívnych materiálov tak, aby bola splnená podmienka krytia najmenej do limitu zodpovednosti podľa § 5 ods. 1, 2 alebo 3 pre každú jadrovú udalosť v každom jadrovom zariadení s následkom jadrovej škody alebo pre každú jadrovú udalosť pri každej preprave rádioaktívnych materiálov s následkom jadrovej škody.
Legislatívna lokalizácia Odsek 6, Paragraf 6, Článok I
Predmet regulácie Finančné krytie zodpovednosti za jadrovú škodu (Paragraf 6)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Prevádzkovateľ
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e3c0a31ce890310811848c2
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/54/20160101#paragraf-6.odsek-6


Počet zobrazení: 381