Základné informácie o regulácii

Regulácia
Požadované informácie v prípade, ak ide o viacerých poskytovateľov poistenia alebo viacerých poskytovateľov finančnej zábezpeky
Citácia
Ak ide o viacerých poskytovateľov poistenia alebo viacerých poskytovateľov finančnej zábezpeky, je potrebná informácia podľa odsekov 6 a 7 o oprávnenosti všetkých navrhovaných osôb poskytovať poistenie alebo finančnú zábezpeku.
Legislatívna lokalizácia Odsek 8, Paragraf 8, Článok I
Predmet regulácie Preukazovanie finančného krytia zodpovednosti za jadrovú škodu (Paragraf 8)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Nepriama povinnosť
Subkategória regulácie Pravidlo
Dotknuté subjekty
Povinnosť Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Žiadateľ o povolenie
Nepriame právo Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Nepriama povinnoť Národná banka Slovenska
Súvisiace subjekty Navrhovaná osoba
Orgán dohľadu v štáte, v ktorom má poskytovateľ poistenia alebo finančnej zábezpeky sídlo alebo trvalý pobyt
Poskytovateľ finančnej zábezpeky
Poskytovateľ poistenia
Slovenská republika
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e3c0db7ce89030aec1848da
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/54/20160101#paragraf-8.odsek-8


Počet zobrazení: 375