Základné informácie o regulácii

Regulácia
Prechod práva na náhradu jadrovej škody
Citácia
Ak poškodený, ktorým je fyzická osoba, zomrie alebo poškodený, ktorým je právnická osoba, zanikne s právnym nástupcom, odseky 1 a 2 sa primerane vzťahujú na dediča poškodeného alebo právneho nástupcu poškodeného.
Legislatívna lokalizácia Odsek 3, Paragraf 7, Článok I
Predmet regulácie Uplatňovanie práva na náhradu jadrovej škody a rozdelenie náhrady jadrovej škody (Paragraf 7)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Pravidlo
Dotknuté subjekty
Povinnosť Dedič poškodeného
Poškodený
Právny nástupca poškodeného
Súvisiace subjekty Fyzická osoba, ktorá zomrela
Právnická osoba, ktorá zanikla s právnym nástupcom
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e3c0b8eafb89c58d3abeeaa
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/54/20160101#paragraf-7.odsek-3


Počet zobrazení: 397