Základné informácie o regulácii

Regulácia
Predmet zákona
Citácia
Tento zákon upravuje
a) občianskoprávnu zodpovednosť za škodu vzniknutú v príčinnej súvislosti s jadrovou udalosťou,
b) pôsobnosť Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) vo vzťahu k uplatňovaniu tohto zákona,
c) pôsobnosť Národnej banky Slovenska vo vzťahu k dohliadaným subjektom finančného trhu pri finančnom krytí zodpovednosti za jadrovú škodu a
d) sankcie za porušenie tohto zákona.
Legislatívna lokalizácia Paragraf 1, Článok I
Predmet regulácie Predmet zákona (Paragraf 1)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Predmet úpravy
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Národná banka Slovenska
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Všetky dotknuté subjekty
Súvisiace subjekty Dohliadaný subjekt finančného trhu
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e3c03fcafb89cfbe3abee87
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/54/20160101#paragraf-1


Počet zobrazení: 328