Základné informácie o regulácii

Regulácia
Premlčanie práva na náhradu jadrovej škody
Citácia
Právo na náhradu jadrovej škody sa premlčí, ak poškodený alebo dedič poškodeného, alebo právny nástupca poškodeného, ktorý utrpel jadrovú škodu, neuplatnil právo na jej náhradu do troch rokov odo dňa, keď sa dozvedel alebo mohol sa dozvedieť o jadrovej škode a o tom, kto za ňu zodpovedá.
Legislatívna lokalizácia Odsek 7, Paragraf 7, Článok I
Predmet regulácie Uplatňovanie práva na náhradu jadrovej škody a rozdelenie náhrady jadrovej škody (Paragraf 7)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Ustanovenie
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Dedič poškodeného
Poškodený
Právny nástupca poškodeného
Všetky dotknuté subjekty
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e3c0c12afb89c6252abeeae
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/54/20160101#paragraf-7.odsek-7


Počet zobrazení: 399