Základné informácie o regulácii

Regulácia
Preprava rádioaktívnych materiálov
Citácia
Na účely tohto zákona je
d) prepravou rádioaktívnych materiálov preprava podľa osobitného predpisu,
Legislatívna lokalizácia Písmeno d), Odsek 4, Paragraf 3, Článok I
Predmet regulácie Vymedzenie niektorých pojmov (Paragraf 3)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Definícia a vymedzenie pojmov
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky dotknuté subjekty
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e3c05f6afb89c5abbabee94
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/54/20160101#paragraf-3.odsek-4


Počet zobrazení: 322