Základné informácie o regulácii

Regulácia
Prevádzkovateľ
Citácia
Na účely tohto zákona je
a) prevádzkovateľom osoba, ktorej bolo vydané povolenie na uvádzanie do prevádzky, na prevádzku, na etapu vyraďovania jadrového zariadenia alebo na prepravu rádioaktívnych materiálov podľa osobitného predpisu okrem povolenia na prevádzku úložísk,
Legislatívna lokalizácia Písmeno a), Odsek 4, Paragraf 3, Článok I
Predmet regulácie Vymedzenie niektorých pojmov (Paragraf 3)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Definícia a vymedzenie pojmov
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Prevádzkovateľ
Všetky dotknuté subjekty
Súvisiace subjekty Osoba, ktorej bolo vydané povolenie na uvádzanie do prevádzky, na prevádzku, na etapu vyraďovania jadrového zariadenia alebo na prepravu rádioaktívnych materiálov
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e3c0531afb89c60e3abee8e
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/54/20160101#paragraf-3.odsek-4


Počet zobrazení: 356