Základné informácie o regulácii

Regulácia
Rozsah náhrady škody pri uspokojovaní nárokov v dôsledku jadrovej škody
Citácia
Náhrada jadrovej škody pri uspokojovaní nárokov na náhradu jadrovej škody je:
a) 50 % z finančného objemu určeného na krytie zodpovednosti za jadrovú škodu podľa § 5 ods. 1,2 alebo 3 sa alokuje na úplnú alebo pomernú náhradu jadrovej škody, ktorá bola uplatnená do konca šiesteho mesiaca odo dňa vzniku jadrovej udalosti, v dôsledku ktorej jadrová škoda vznikla,
b) ďalších 30 % z finančného objemu určeného na krytie zodpovednosti za jadrovú škodu podľa § 5 ods. 1, 2 alebo 3 a nevyčerpaná časť objemu podľa písmena a) sa alokuje na úplnú alebo pomernú náhradu jadrovej škody, ktorá bola uplatnená od začiatku siedmeho mesiaca do konca 24. mesiaca odo dňa vzniku jadrovej udalosti, v dôsledku ktorej jadrová škoda vznikla,
c) ďalších 20 % z finančného objemu určeného na krytie zodpovednosti za jadrovú škodu podľa § 5 ods. 1, 2 alebo 3 a nevyčerpaná časť objemu podľa písmena b) sa alokuje na úplnú alebo pomernú náhradu jadrovej škody, ktorá bola uplatnená od začiatku 25. mesiaca do konca desiateho roka odo dňa vzniku jadrovej udalosti, v dôsledku ktorej jadrová škoda vznikla.
Legislatívna lokalizácia Odsek 5, Paragraf 7, Článok I
Predmet regulácie Uplatňovanie práva na náhradu jadrovej škody a rozdelenie náhrady jadrovej škody (Paragraf 7)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Ustanovenie
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky dotknuté subjekty
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e3c0bcfce890359c21848cc
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/54/20160101#paragraf-7.odsek-5


Počet zobrazení: 293