Základné informácie o regulácii

Regulácia
Rozsah obligatórne uvádzaných informácií v súvislosti so vznikom jadrovej udalosti v zmysle § 9 ods. 1 alebo 2 tohto zákona
Citácia
V oznámení o vzniku jadrovej udalosti podľa odsekov 1 alebo 2 úrad uvedie deň, mesiac a rok vzniku jadrovej udalosti, miesto vzniku jadrovej udalosti vymedzením jadrového zariadenia, v ktorom jadrová udalosť nastala, alebo určením miesta, na ktorom došlo k jadrovej udalosti pri preprave rádioaktívnych materiálov, názov, sídlo, identifikačné číslo a údaje o zápise v obchodnom registri alebo obdobnom registri osoby, ktorá je prevádzkovateľom tohto jadrového zariadenia alebo ktorá je prevádzkovateľom počas jadrovej udalosti pri preprave rádioaktívnych materiálov. Súčasťou oznámenia sú i ďalšie informácie, najmä predbežné vyjadrenie o predpoklade vzniku jadrovej škody v dôsledku tejto jadrovej udalosti.
Legislatívna lokalizácia Odsek 3, Paragraf 9, Článok I
Predmet regulácie Oznámenie o vzniku jadrovej udalosti (Paragraf 9)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Pravidlo
Dotknuté subjekty
Povinnosť Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Nepriame právo Okresný úrad v sídle kraja
Súvisiace subjekty Prevádzkovateľ
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e3c0fd8afb89c3bbdabeebe
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/54/20160101#paragraf-9.odsek-3


Počet zobrazení: 346