Základné informácie o regulácii

Regulácia
Rozsahy krytia poistenia alebo finančnej zábezpeky za jadrovú škodu pri uvádzaní do prevádzky, prevádzke jadrového zariadenia, etape vyraďovania jadrového zariadenia a preprave rádioaktívnych materiálov a súvisiace výnimky
Citácia
Poistenie alebo finančná zábezpeka musí kryť zodpovednosť prevádzkovateľa za jadrovú škodu samostatne pri uvádzaní do prevádzky, samostatne pre prevádzku jadrového zariadenia, samostatne pre etapu vyraďovania jadrového zariadenia a samostatne pre prepravu rádioaktívnych materiálov. To neplatí pri preprave rádioaktívnych materiálov, ak je ten istý prevádzkovateľ zároveň držiteľom povolenia na prepravu rádioaktívnych materiálov a je splnená podmienka podľa § 5 ods. 4.
Legislatívna lokalizácia Odsek 8, Paragraf 6, Článok I
Predmet regulácie Finančné krytie zodpovednosti za jadrovú škodu (Paragraf 6)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Prevádzkovateľ
Súvisiace subjekty Držiteľ povolenia na prepravu rádioaktívnych materiálov
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e3c0a93ce890359e01848c6
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/54/20160101#paragraf-6.odsek-8


Počet zobrazení: 355