Základné informácie o regulácii

Regulácia
Splatnosť pokuty
Citácia
Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jej uložení.
Legislatívna lokalizácia Odsek 4, Paragraf 10, Článok I
Predmet regulácie Iné správne delikty a sankcie (Paragraf 10)
Kategória regulácie Sankcia
Subkategória regulácie Podmienky ukladania sankcií
Dotknuté subjekty
Sankcia Všetky dotknuté subjekty
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e3c10b9afb89cc175abeec0
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/54/20160101#paragraf-10.odsek-4


Počet zobrazení: 349