Základné informácie o regulácii

Regulácia
Spoločné označovanie viacerých jadrových zariadení jedného prevádzkovateľa ako jedno jadrové zariadenie
Citácia
Ak má jeden prevádzkovateľ viac jadrových zariadení s rovnakým alebo rozdielnym určením alebo životným cyklom a zároveň je pre tieto jadrové zariadenia schválený spoločný vnútorný havarijný plán, považujú sa tieto jadrové zariadenia za jedno jadrové zariadenie.
Legislatívna lokalizácia Odsek 7, Paragraf 4, Článok I
Predmet regulácie Zodpovednosť prevádzkovateľa (Paragraf 4)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Ustanovenie
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Prevádzkovateľ
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e3c0753ce89034ca51848b0
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/54/20160101#paragraf-4.odsek-7


Počet zobrazení: 364