Základné informácie o regulácii

Regulácia
Spôsob doručovania dokladov a oznámení Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky v zmysle § 8 ods. 1 a 4 tohto zákona
Citácia
Doklady a oznámenia podľa odsekov 1 a 4 sa úradu doručujú elektronickými prostriedkami podpísané zaručeným elektronickým podpisom alebo v listinnej podobe doporučenou zásielkou. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bol doklad alebo oznámenie v posledný deň lehoty odovzdané na poštovú prepravu alebo odoslané elektronicky podpísané zaručeným elektronickým podpisom.
Legislatívna lokalizácia Odsek 5, Paragraf 8, Článok I
Predmet regulácie Preukazovanie finančného krytia zodpovednosti za jadrovú škodu (Paragraf 8)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Definícia a vymedzenie pojmov
Ustanovenie
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky dotknuté subjekty
Súvisiace subjekty Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e3c0d61ce890313c11848d6
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/54/20160101#paragraf-8.odsek-5


Počet zobrazení: 372