Základné informácie o regulácii

Regulácia
Správa pokuta za porušenie povinností podľa § 6 ods. 1 a zákazu podľa § 8 ods. 2 tohto zákona
Citácia
Za porušenie povinností podľa § 6 ods. 1 a zákazu podľa § 8 ods. 2 úrad uloží prevádzkovateľovi pokutu od 100 000 eur do 1 000 000 eur.
Legislatívna lokalizácia Odsek 1, Paragraf 10, Článok I
Predmet regulácie Iné správne delikty a sankcie (Paragraf 10)
Kategória regulácie Sankcia
Subkategória regulácie Správna pokuta
Dotknuté subjekty
Sankcia Prevádzkovateľ
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e3c1078ce89030f511848df
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/54/20160101#paragraf-10.odsek-1


Počet zobrazení: 386