Základné informácie o regulácii

Regulácia
Správna pokuta za porušenie oznamovacej povinnosti podľa § 8 ods. 3 tohto zákona
Citácia
Za porušenie oznamovacej povinnosti podľa § 8 ods. 3 úrad uloží prevádzkovateľovi pokutu od 5 000 eur do 20 000 eur.
Legislatívna lokalizácia Odsek 2, Paragraf 10, Článok I
Predmet regulácie Iné správne delikty a sankcie (Paragraf 10)
Kategória regulácie Sankcia
Subkategória regulácie Správna pokuta
Dotknuté subjekty
Sankcia Prevádzkovateľ
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e3c107ece8903b2c21848e0
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/54/20160101#paragraf-10.odsek-2


Počet zobrazení: 387