Základné informácie o regulácii

Regulácia
Stanovenie spoločného limitu zodpovednosti podľa § 5 ods. 1,2, alebo 3 tohto zákona ak je viacero jadrových zariadení považovaných za jedno zariadenie
Citácia
Ak je viacero jadrových zariadení považovaných za jedno jadrové zariadenie podľa odseku 7, musia mať jeden spoločný limit zodpovednosti podľa § 5 ods. 1,2 alebo 3, ktorý je rovnaký ako najvyšší limit zodpovednosti jednotlivého jadrového zariadenia z týchto viacerých jadrových zariadení.
Legislatívna lokalizácia Odsek 8, Paragraf 4, Článok I
Predmet regulácie Zodpovednosť prevádzkovateľa (Paragraf 4)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Prevádzkovateľ
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e3c0770ce890354d41848b2
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/54/20160101#paragraf-4.odsek-8


Počet zobrazení: 364