Základné informácie o regulácii

Regulácia
Typy poskytovanej finančnej zábezpeky
Citácia
Finančnou zábezpekou môže byť
a) ručenie tuzemskou právnickou osobou alebo zahraničnou právnickou osobou združujúcou finančné prostriedky viacerých prevádzkovateľov vrátane zahraničných prevádzkovateľov,
b) banková záruka poskytnutá bankou alebo pobočkou zahraničnej banky podľa osobitného predpisu,
c) na tento účel vinkulovaná výplata vkladu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, alebo
d) akákoľvek iná forma zábezpeky ako v písmenách a) až c), ktorá zabezpečuje finančné krytie zodpovednosti za jadrovú škodu rovnocenne ako finančná zábezpeka podľa písmen a) až c).
Legislatívna lokalizácia Odsek 2, Paragraf 6, Článok I
Predmet regulácie Finančné krytie zodpovednosti za jadrovú škodu (Paragraf 6)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Ustanovenie
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky dotknuté subjekty
Súvisiace subjekty Banka
Pobočka zahraničnej banky
Tuzemská právnická osoba združujúca finančné prostriedky viacerých prevádzkovateľov
Zahraničná právnická osoba združujúca finančné prostriedky viacerých prevádzkovateľov vrátane zahraničných prevádzkovateľov
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e3c09bbafb89cdc60abee9e
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/54/20160101#paragraf-6.odsek-2


Počet zobrazení: 344