Základné informácie o regulácii

Regulácia
Uplatňovanie práva na náhradu škody
Citácia
Poškodený uplatňuje právo na náhradu jadrovej škody u prevádzkovateľa.
Legislatívna lokalizácia Odsek 1, Paragraf 7, Článok I
Predmet regulácie Uplatňovanie práva na náhradu jadrovej škody a rozdelenie náhrady jadrovej škody (Paragraf 7)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriama povinnosť
Subkategória regulácie Pravidlo
Dotknuté subjekty
Povinnosť Poškodený
Nepriama povinnoť Prevádzkovateľ
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e3c0b6bafb89c1cfdabeea7
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/54/20160101#paragraf-7.odsek-1


Počet zobrazení: 354