Základné informácie o regulácii

Regulácia
Vydanie predpisu o zozname materiálov podľa § 5 odseku 5 tohto zákona
Citácia
Zoznam materiálov podľa odseku 5, ich množstvá a ich fyzikálne a chemické parametre, odôvodňujúce nízke riziko vzniku jadrovej škody, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.
Legislatívna lokalizácia Odsek 6, Paragraf 5, Článok I
Predmet regulácie Limity zodpovednosti prevádzkovateľa (Paragraf 5)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Pravidlo
Dotknuté subjekty
Povinnosť Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e3c08e1afb89ce3b2abee9a
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/54/20160101#paragraf-5.odsek-6


Počet zobrazení: 367