Základné informácie o regulácii

Regulácia
Výkon kontroly plnenia tohto zákona
Citácia
Úrad vo svojej pôsobnosti a prostredníctvom svojich právomocí podľa osobitných predpisov vykonáva aj kontrolu plnenia tohto zákona.
Legislatívna lokalizácia Paragraf 11, Článok I
Predmet regulácie Výkon kontroly plnenia tohto zákona (Paragraf 11)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Pravidlo
Dotknuté subjekty
Povinnosť Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e3c11b9afb89c2554abeec4
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/54/20160101#paragraf-11


Počet zobrazení: 377