Základné informácie o regulácii

Regulácia
Výnimka z pôsobnosti všeobecného predpisu v súvislosti s uplatňovaním práva na náhradu škody
Citácia
Na uplatnenie práva na náhradu jadrovej škody sa nevzťahujú premlčacie doby podľa všeobecného predpisu.
Legislatívna lokalizácia Odsek 9, Paragraf 7, Článok I
Predmet regulácie Uplatňovanie práva na náhradu jadrovej škody a rozdelenie náhrady jadrovej škody (Paragraf 7)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Ustanovenie
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky dotknuté subjekty
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e3c0c53afb89c1cfbabeeb2
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/54/20160101#paragraf-7.odsek-9


Počet zobrazení: 397