Základné informácie o regulácii

Regulácia
Výnimky z povinnosti prevádzkovateľa uzatvárať osobitné poistenie alebo dohodnúť osobitnú finančnú zábezpeku na prepravu a nakladanie s jadrovým materiálom, vyhoretým jadrovým palivom alebo rádioaktívnym odpadom
Citácia
Uvádzanie do prevádzky a prevádzka jadrového zariadenia, ako aj etapa vyraďovania jadrového zariadenia v sebe zahŕňa aj nakladanie s jadrovými materiálmi, prepravu a nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom alebo prepravu a nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a prepravu rádioaktívnych materiálov. Prevádzkovateľ nemusí uzatvárať osobitné poistenie alebo dohodnúť osobitnú finančnú zábezpeku na prepravu a nakladanie s jadrovým materiálom, vyhoretým jadrovým palivom alebo rádioaktívnym odpadom, ak už má uzatvorenú poistnú zmluvu alebo dohodnutú inú finančnú zábezpeku pre existujúce jadrové zariadenie uvádzané do prevádzky, prevádzkované alebo v etape vyraďovania.
Legislatívna lokalizácia Odsek 9, Paragraf 6, Článok I
Predmet regulácie Finančné krytie zodpovednosti za jadrovú škodu (Paragraf 6)
Kategória regulácie Právo
Vymedzenie
Subkategória regulácie Dovolenie
Definícia a vymedzenie pojmov
Dotknuté subjekty
Právo Prevádzkovateľ
Vymedzenie Všetky dotknuté subjekty
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e3c0a74ce89039dfe1848c4
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/54/20160101#paragraf-6.odsek-9


Počet zobrazení: 351