Základné informácie o regulácii

Regulácia
Výnimky zo zodpovednosti prevádzkovateľa za jadrovú škodu
Citácia
Prevádzkovateľ nezodpovedá za jadrovú škodu, ktorá vznikla v dôsledku jadrovej udalosti v jeho jadrovom zariadení, ktorá je priamym dôsledkom ozbrojeného konfliktu, vojenských akcií, občianskej vojny, povstania alebo závažnej prírodnej katastrofy výnimočného charakteru.
Legislatívna lokalizácia Odsek 2, Paragraf 4, Článok I
Predmet regulácie Zodpovednosť prevádzkovateľa (Paragraf 4)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Ustanovenie
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Prevádzkovateľ
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e3c066854de1e3a32ec1e0a
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/54/20160101#paragraf-4.odsek-2


Počet zobrazení: 332