Základné informácie o regulácii

Regulácia
Výnimky zo zodpovednosti za jadrovú škodu a povinnosti kryť zodpovednosť za jadrovú škodu poistením alebo finančnou zábezpekou
Citácia
Zodpovednosť za jadrovú škodu a povinnosť kryť zodpovednosť za jadrovú škodu poistením alebo finančnou zábezpekou sa nevzťahuje na
a) prepravu rádioaktívnych materiálov takého malého množstva alebo takej nízkej aktivity, pri ktorej je nízke riziko jadrovej škody,
b) každé jadrové zariadenie v etape vyraďovania, ak sa v ňom nenachádza čerstvé jadrové palivo alebo vyhoreté jadrové palivo a zároveň ak sa v ňom nachádzajú jadrové materiály alebo rádioaktívne odpady takého malého množstva alebo takej nízkej aktivity, pri ktorej je nízke riziko jadrovej škody.
Legislatívna lokalizácia Odsek 5, Paragraf 5, Článok I
Predmet regulácie Limity zodpovednosti prevádzkovateľa (Paragraf 5)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Ustanovenie
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky dotknuté subjekty
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e3c08c0ce890335511848bc
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/54/20160101#paragraf-5.odsek-5


Počet zobrazení: 364