Základné informácie o regulácii

Regulácia
Základné zásady ukladania pokút a určovania ich výšky
Citácia
Pri ukladaní pokuty a určení jej výšky podľa odsekov 1 a 2 sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a možné následky porušenia povinností, na spoluprácu a prístup prevádzkovateľa pri odstraňovaní následkov nedostatkov a na prijaté opatrenia.
Legislatívna lokalizácia Odsek 7, Paragraf 10, Článok I
Predmet regulácie Iné správne delikty a sankcie (Paragraf 10)
Kategória regulácie Sankcia
Subkategória regulácie Podmienky ukladania sankcií
Dotknuté subjekty
Sankcia Všetky dotknuté subjekty
Súvisiace subjekty Prevádzkovateľ
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e3c1117ce8903faa51848e8
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/54/20160101#paragraf-10.odsek-7


Počet zobrazení: 388