Základné informácie o regulácii

Regulácia
Zánik práva na náhradu jadrovej škody
Citácia
Právo na náhradu jadrovej škody zaniká, ak sa neuplatní najneskôr do desiatich rokov odo dňa jadrovej udalosti, v dôsledku ktorej vznikla jadrová škoda.
Legislatívna lokalizácia Odsek 8, Paragraf 7, Článok I
Predmet regulácie Uplatňovanie práva na náhradu jadrovej škody a rozdelenie náhrady jadrovej škody (Paragraf 7)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Ustanovenie
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky dotknuté subjekty
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e3c0c2fafb89c5089abeeb0
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/54/20160101#paragraf-7.odsek-8


Počet zobrazení: 364