Základné informácie o regulácii

Regulácia
Zásady uspokojovania nárokov na náhradu jadrovej škody
Citácia
Nárok na náhradu jadrovej škody sa uspokojí pomerne v pomere všetkých nárokov na náhradu jadrovej škody k finančnému objemu alokovanému na ich uspokojenie v danom časovom období podľa odseku 5. Ak nedôjde k vyčerpaniu finančného krytia celého limitu zodpovednosti podľa § 5 ods. 1, 2 alebo 3 postupom podľa odseku 5, pričom v niektorom období bola náhrada jadrovej škody pre prečerpanie alokovaného finančného objemu len pomerná, po uplynutí desiatich rokov od jadrovej udalosti, v dôsledku ktorej jadrová škoda vznikla, dôjde k zúčtovaniu a prípadnému úplnému alebo pomernému doplateniu všetkých uplatnených nárokov.
Legislatívna lokalizácia Odsek 6, Paragraf 7, Článok I
Predmet regulácie Uplatňovanie práva na náhradu jadrovej škody a rozdelenie náhrady jadrovej škody (Paragraf 7)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Ustanovenie
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky dotknuté subjekty
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e3c0bf0afb89c449babeeac
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/54/20160101#paragraf-7.odsek-6


Počet zobrazení: 355