Základné informácie o regulácii

Regulácia
Zodpovednosť prevádzkovateľa, ktorý je súčasne držiteľom povolenia na prepravu rádioaktívnych materiálov podľa osobitného predpisu
Citácia
Ak je prevádzkovateľ zároveň držiteľom povolenia na prepravu rádioaktívnych materiálov podľa osobitného predpisu, zodpovednosť za jadrovú škodu pri každej preprave rádioaktívnych materiálov za každú jadrovú udalosť, v dôsledku ktorej vznikla jadrová škoda, je krytá v rozsahu podľa odsekov 1 a 2 a patrí do krytia zodpovednosti za jadrovú škodu pre jadrové zariadenie, z ktorého alebo do ktorého sa preprava rádioaktívnych materiálov uskutočňuje.
Legislatívna lokalizácia Odsek 4, Paragraf 5, Článok I
Predmet regulácie Limity zodpovednosti prevádzkovateľa (Paragraf 5)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Pravidlo
Dotknuté subjekty
Povinnosť Prevádzkovateľ, ktorý je držiteľom povolenia na prepravu rádioaktívnych materiálov
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e3c089fce890330531848ba
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/54/20160101#paragraf-5.odsek-4


Počet zobrazení: 327