Základné informácie o regulácii

Regulácia
Zodpovednosť prevádzkovateľa za jadrovú škodu, spôsobenú jeho viacerými jadrovými zariadeniami
Citácia
Ak jadrovú udalosť spôsobil jeden prevádzkovateľ viacerými svojimi jadrovými zariadeniami, zodpovedá prevádzkovateľ za každé jadrové zariadenie do limitu zodpovednosti podľa § 5 ods. 1, 2 alebo 3, ak nejde o jedno jadrové zariadenie podľa odseku 7.
Legislatívna lokalizácia Odsek 6, Paragraf 4, Článok I
Predmet regulácie Zodpovednosť prevádzkovateľa (Paragraf 4)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Pravidlo
Dotknuté subjekty
Povinnosť Prevádzkovateľ
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e3c0726ce8903447b1848ae
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/54/20160101#paragraf-4.odsek-6


Počet zobrazení: 368