Základné informácie o regulácii

Regulácia
Zodpovednosť prevádzkovateľa za jadrovú udalosť, v dôsledku ktorej vznikla jadrová škoda počas uvádzania do prevádzky a počas prevádzky každého jadrového zariadenia
Citácia
Prevádzkovateľ zodpovedá za každú jadrovú udalosť, v dôsledku ktorej vznikla jadrová škoda počas uvádzania do prevádzky a počas prevádzky každého jadrového zariadenia
a) s jadrovým reaktorom alebo jadrovými reaktormi slúžiacimi na energetické účely najviac do 300 000 000 eur,
b) s jadrovým reaktorom alebo jadrovými reaktormi slúžiacimi výlučne na vedecké, pedagogické alebo výskumné účely najviac do 185 000 000 eur,
c) na nakladanie s jadrovými materiálmi, na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom alebo na skladovanie, úpravu, spracovanie rádioaktívnych odpadov najviac do 185 000 000 eur.
Legislatívna lokalizácia Odsek 1, Paragraf 5, Článok I
Predmet regulácie Limity zodpovednosti prevádzkovateľa (Paragraf 5)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Pravidlo
Dotknuté subjekty
Povinnosť Prevádzkovateľ
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e3c0811ce89037e091848b7
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/54/20160101#paragraf-5.odsek-1


Počet zobrazení: 334