Základné informácie o regulácii

Regulácia
Zodpovednosť prevádzkovateľa za jadrovú udalosť, v dôsledku ktorej vznikla jadrová škoda pri každej preprave rádioaktívnych materiálov
Citácia
Prevádzkovateľ zodpovedá za každú jadrovú udalosť, v dôsledku ktorej vznikla jadrová škoda pri každej preprave rádioaktívnych materiálov najviac do 185 000 000 eur.
Legislatívna lokalizácia Odsek 3, Paragraf 5, Článok I
Predmet regulácie Limity zodpovednosti prevádzkovateľa (Paragraf 5)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Pravidlo
Dotknuté subjekty
Povinnosť Prevádzkovateľ
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e3c0865afb89c8c04abee98
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/54/20160101#paragraf-5.odsek-3


Počet zobrazení: 360