Základné informácie o regulácii

Regulácia
Zrušovacie ustanovenie
Citácia
Zrušuje sa vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 47/2006 Z. z. o podrobnostiach o maximálnych limitoch množstiev jadrových materiálov a rádioaktívnych odpadov, pri ktorých sa nepredpokladá vznik jadrovej škody.
Legislatívna lokalizácia Paragraf 14, Článok I
Predmet regulácie Zrušovacie ustanovenie (Paragraf 14)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Ustanovenie
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky dotknuté subjekty
Súvisiace subjekty Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e3c1204ce890380021848f2
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/54/20160101#paragraf-14


Počet zobrazení: 360