Základné informácie o regulácii

Regulácia
Centrálny systém včasného varovania
Citácia
Centrálny systém včasného varovania je informačný systém, ktorý zaisťuje včasnú výmenu informácií o hrozbách, kybernetických bezpečnostných incidentoch a rizikách s nimi spojených medzi úradom a subjektmi podľa odseku 5.
Legislatívna lokalizácia Odsek 4, Paragraf 8, Článok I
Predmet regulácie Jednotný informačný systém kybernetickej bezpečnosti (Paragraf 8, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Definícia a vymedzenie pojmov
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Jednotka CSIRT zaradená v zozname akreditovaných jednotiek CSIRT
Národná banka Slovenska
Národný bezpečnostný úrad
Orgán verejnej moci
Poskytovateľ digitálnej služby
Prevádzkovateľ základnej služby
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Ústredný organ
Všetky dotknuté subjekty
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5aa8fa5b6d36df0001147d03
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-8.odsek-4


Počet zobrazení: 467