Základné informácie o regulácii

Regulácia
Činnosť Národného bezpečnostného úradu pri výkone štátnej správy v prípade poskytovateľa digitálnej služby sídlom na území SR
Citácia
Ak má poskytovateľ digitálnej služby sídlo v Slovenskej republike alebo tu má ustanoveného zástupcu, ale jeho siete a informačné systémy sa nachádzajú v inom členskom štáte Európskej únie, úrad pri výkone štátnej správy spolupracuje s príslušným orgánom členského štátu Európskej únie.
Legislatívna lokalizácia Odsek 3, Paragraf 23, Článok I
Predmet regulácie Zástupca poskytovateľa digitálnej služby (Paragraf 23, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Pravidlo
Dotknuté subjekty
Povinnosť Národný bezpečnostný úrad
Súvisiace subjekty Poskytovateľ digitálnej služby
Príslušný orgán členského štátu Európskej únie
Zástupca poskytovateľa digitálnej služby
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5cd15af63629be62f9394a32
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-23.odsek-3


Počet zobrazení: 382