Základné informácie o regulácii

Regulácia
Činnosti nepredstavujúce porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť
Citácia
Oznamovanie kybernetických bezpečnostných incidentov v rozsahu podľa tohto zákona, informovanie o hlásenom kybernetickom bezpečnostnom incidente, úkony súvisiace s riešením kybernetických bezpečnostných incidentov, vyhlásenie výstrahy a varovania spôsobom podľa tohto zákona nie je porušením povinnosti zachovávať mlčanlivosť podľa tohto zákona a podľa osobitných predpisov.
Legislatívna lokalizácia Odsek 4, Paragraf 12, Článok I
Predmet regulácie Mlčanlivosť a ochrana osobných údajov (Paragraf 12, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Ustanovenie
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky dotknuté subjekty
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5cd195357fd36dcfdcecd89a
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-12.odsek-4


Počet zobrazení: 373