Základné informácie o regulácii

Regulácia
Ďalšie povinnosti poskytovateľa digitálnej služby
Citácia
Poskytovateľ digitálnej služby je povinný
a) hlásiť každý kybernetický bezpečnostný incident, ak disponuje informáciami, na základe ktorých je spôsobilý identifikovať, či má tento kybernetický bezpečnostný incident podstatný vplyv podľa osobitného predpisu, a to bezodkladne po jeho zistení,
b) riešiť hlásený kybernetický bezpečnostný incident,
c) spolupracovať s úradom pri riešení hláseného kybernetického bezpečnostného incidentu.
Legislatívna lokalizácia Odsek 3, Paragraf 22, Článok I
Predmet regulácie Povinnosti poskytovateľa digitálnej služby (Paragraf 22, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Poskytovateľ digitálnej služby
Nepriame právo Národný bezpečnostný úrad
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5aaa6ac8cdff07000169d071
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-22.odsek-3


Počet zobrazení: 451