Základné informácie o regulácii

Regulácia
Ďalšie povinnosti prevádzkovateľa základnej služby
Citácia
Prevádzkovateľ základnej služby je ďalej povinný
a) riešiť kybernetický bezpečnostný incident,
b) bezodkladne hlásiť závažný kybernetický bezpečnostný incident,
c) spolupracovať s úradom a ústredným orgánom pri riešení hláseného kybernetického bezpečnostného incidentu a na tento účel im poskytnúť potrebnú súčinnosť, ako aj informácie získané z vlastnej činnosti dôležité pre riešenie kybernetického bezpečnostného incidentu,
d) v čase kybernetického bezpečnostného incidentu zabezpečiť dôkaz alebo dôkazný prostriedok tak, aby mohol byť použitý v trestnom konaní,
e) oznámiť orgánu činnému v trestnom konaní alebo Policajnému zboru skutočnosti, že bol spáchaný trestný čin, ktorého sa kybernetický bezpečnostný incident týka, ak sa o ňom hodnoverným spôsobom dozvie.
Legislatívna lokalizácia Odsek 6, Paragraf 19, Článok I
Predmet regulácie Povinnosti prevádzkovateľa základnej služby (Paragraf 19, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Prevádzkovateľ základnej služby
Nepriame právo Národný bezpečnostný úrad
Orgán činný v trestnom konaní
Policajný zbor Slovenskej republiky
Ústredný organ
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5aa91421131b7b000162b4ed
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-19.odsek-6


Počet zobrazení: 428