Základné informácie o regulácii

Regulácia
Digitálna služba
Citácia
Na účely tohto zákona sa rozumie:
m) digitálnou službou služba, ktorej druh je uvedený prílohe č. 2,
Legislatívna lokalizácia Článok I., Paragraf 3, písm. m)
Predmet regulácie Vymedzenie základných pojmov (Paragraf 3, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Definícia a vymedzenie pojmov
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky dotknuté subjekty
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5aa8e228679c3e0001d5f9a7
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-3


Počet zobrazení: 408