Základné informácie o regulácii

Regulácia
Dohoda Národného bezpečnostného úradu o spolupráci s fyzickými osobami na účely zabezpečenia plnenia úloh
Citácia
Na účely zabezpečenia plnenia úloh podľa tohto zákona môže úrad uzatvoriť písomnú dohodu o spolupráci s fyzickou osobou. Dohoda o spolupráci musí obsahovať konkrétnu formu a podmienky spolupráce a fyzická osoba musí byť oprávnená na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami príslušného stupňa utajenia, ak to plnenie úloh vyžaduje.
Legislatívna lokalizácia Odsek 3, Paragraf 5, Článok I
Predmet regulácie Úrad (Paragraf 5, Článok I.)
Kategória regulácie Právo
Povinnosť
Subkategória regulácie Dovolenie
Príkaz
Dotknuté subjekty
Právo Národný bezpečnostný úrad
Povinnosť Fyzická osoba
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5aa8e428aa6cf2000154471f
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-5.odsek-3


Počet zobrazení: 374