Základné informácie o regulácii

Regulácia
Dohoda úradu o spolupráci s orgánmi verejnej moci alebo inými právnickými osobami na účely zabezpečenia plnenia úloh v zmysle zákona
Citácia
Na účely zabezpečenia plnenia úloh podľa tohto zákona môže úrad na účel zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti uzatvoriť písomnú dohodu o spolupráci a o výmene informácií a podkladov s orgánmi verejnej moci alebo s inou právnickou osobou. Pri poskytnutí informácií je prijímajúci subjekt povinný zabezpečiť najmenej rovnakú úroveň dôvernosti ako subjekt, ktorý informácie poskytol.
Legislatívna lokalizácia Odsek 2, Paragraf 5, Článok I
Predmet regulácie Úrad (Paragraf 5, Článok I.)
Kategória regulácie Právo
Povinnosť
Subkategória regulácie Oprávnenie
Príkaz
Dotknuté subjekty
Právo Národný bezpečnostný úrad
Povinnosť Národný bezpečnostný úrad
Orgán verejnej moci
Právnická osoba
Súvisiace subjekty Prijímajúci subjekt
Subjekt, ktorý informácie poskytol
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5aa8e428aa6cf2000154471f
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-5.odsek-2


Počet zobrazení: 433