Základné informácie o regulácii

Regulácia
Dopadové kritériá
Citácia
Dopadové kritériá sú určené všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá úrad, a zohľadňujú najmä
a) počet používateľov využívajúcich základnú službu,
b) závislosť ostatných sektorov podľa prílohy č. 1 od základnej služby,
c) vplyv, ktorý by mohli mať kybernetické bezpečnostné incidenty z hľadiska rozsahu a trvania na hospodárske a spoločenské činnosti a záujmy štátu alebo na bezpečnosť štátu,
d) trhový podiel prevádzkovateľa služby,
e) geografické rozšírenie z hľadiska oblasti, ktorú by kybernetický bezpečnostný incident mohol postihnúť,
f) význam prevádzkovateľa základnej služby z hľadiska zachovania kontinuity poskytovania služby.
Legislatívna lokalizácia Odsek 2, Paragraf 18, Článok I
Predmet regulácie Identifikačné kritériá prevádzkovanej služby (Paragraf 18, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Definícia a vymedzenie pojmov
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky dotknuté subjekty
Súvisiace subjekty Národný bezpečnostný úrad
Používateľ základnej služby
Prevádzkovateľ základnej služby
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5aa90fa5131b7b000162b4d6
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-18.odsek-2


Počet zobrazení: 355