Základné informácie o regulácii

Regulácia
Doručenie zoznamu o prekročení identifikačných kritérií
Citácia
Ústredný orgán je povinný do 30 dní odo dňa zistenia prekročenia identifikačných kritérií podľa § 18 ods. 1 prevádzkovateľom služby existujúcim ku dňu účinnosti tohto zákona, najneskôr však do šiestich mesiacov odo dňa účinnosti tohto zákona, doručiť úradu zoznam podľa § 9 ods. 1 písm. e).
Legislatívna lokalizácia Odsek 4, Paragraf 34, Článok I
Predmet regulácie Prechodné a záverečné ustanovenia (Paragraf 34, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Ústredný organ
Nepriame právo Národný bezpečnostný úrad
Súvisiace subjekty Prevádzkovateľ základnej služby
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5aa80da7a0e90b0001aae239
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-34.odsek-4


Počet zobrazení: 372