Základné informácie o regulácii

Regulácia
Elektronický formulár hlásenia a jeho vzor
Citácia
Informácie, údaje a hlásenia podľa tohto zákona sa predkladajú úradu v elektronickej podobe prostredníctvom elektronického formulára, ktorého vzor zverejní úrad prostredníctvom jednotného informačného systému kybernetickej bezpečnosti a na ústrednom portáli verejnej správy v module elektronických formulárov.
Legislatívna lokalizácia Odsek 2, Paragraf 33, Článok I
Predmet regulácie Spoločné ustanovenia (Paragraf 33, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Ustanovenie
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Národný bezpečnostný úrad
Všetky dotknuté subjekty
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5aa80da7a0e90b0001aae227
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-33.odsek-2


Počet zobrazení: 266