Základné informácie o regulácii

Regulácia
Hrozba
Citácia
Na účely tohto zákona sa rozumie:
i) hrozbou každá primerane rozpoznateľná okolnosť alebo udalosť proti sieťam a informačným systémom, ktorá môže mať nepriaznivý vplyv na kybernetickú bezpečnosť,
Legislatívna lokalizácia Článok I., Paragraf 3, písm. i)
Predmet regulácie Vymedzenie základných pojmov (Paragraf 3, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Definícia a vymedzenie pojmov
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky dotknuté subjekty
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5aa8e128bc915400016077e8
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-3


Počet zobrazení: 347