Základné informácie o regulácii

Regulácia
Informačná povinnosť poskytovateľa digitálnej služby
Citácia
O hlásenom kybernetickom bezpečnostnom incidente v nevyhnutnom rozsahu informuje poskytovateľ digitálnej služby tretiu stranu, ak by sa plnenie zmluvy stalo nemožným, ak úrad nerozhodne inak. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť tým nie je dotknutá.
Legislatívna lokalizácia Odsek 5, Paragraf 22, Článok I
Predmet regulácie Povinnosti poskytovateľa digitálnej služby (Paragraf 22, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Pravidlo
Dotknuté subjekty
Povinnosť Poskytovateľ digitálnej služby
Nepriame právo Dodávateľ činností, ktoré priamo súvisia s prevádzkou sietí a informačných systémov pre prevádzkovateľa základnej služby
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5aaa6b62e4a4940001101553
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-22.odsek-5


Počet zobrazení: 427