Základné informácie o regulácii

Regulácia
Integrita
Citácia
Na účely tohto zákona sa rozumie:
f) integritou záruka, že bezchybnosť, úplnosť alebo správnosť informácie neboli narušené,
Legislatívna lokalizácia Článok I., Paragraf 3, písm. f)
Predmet regulácie Vymedzenie základných pojmov (Paragraf 3, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Definícia a vymedzenie pojmov
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky dotknuté subjekty
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5aa8e032bc915400016077e6
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-3


Počet zobrazení: 367