Základné informácie o regulácii

Regulácia
Jednotný informačný systém kybernetickej bezpečnosti
Citácia
Jednotný informačný systém kybernetickej bezpečnosti je informačný systém, ktorého správcom a prevádzkovateľom je úrad a ktorý slúži na efektívne riadenie, koordináciu, evidenciu a kontrolu výkonu štátnej správy v oblasti kybernetickej bezpečnosti a jednotiek CSIRT. Jednotný informačný systém kybernetickej bezpečnosti je určený aj na spracovanie a vyhodnocovanie údajov a informácií o stave kybernetickej bezpečnosti a slúži pri krízovom plánovaní v čase mieru, riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu, ako aj na potrebné činnosti v čase vojny alebo vojnového stavu.
Legislatívna lokalizácia Odsek 1, Paragraf 8, Článok I
Predmet regulácie Jednotný informačný systém kybernetickej bezpečnosti (Paragraf 8, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Definícia a vymedzenie pojmov
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky dotknuté subjekty
Súvisiace subjekty Jednotka CSIRT
Národný bezpečnostný úrad
Správca a prevádzkovateľ jednotného informačného systému kybernetickej bezpečnosti
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5aa8f9eb679c3e0001d5f9b8
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-8.odsek-1


Počet zobrazení: 407