Základné informácie o regulácii

Regulácia
Konanie Národného bezpečnostného úradu v situáciách podľa § 16, ods. 2 tohto zákona
Citácia
Úrad môže na základe vlastného zistenia oboznámiť toho, kto plní úlohy jednotky CSIRT o nedostatkoch v plnení podmienok podľa § 14 alebo úloh podľa § 15 s uvedením lehoty na ich odstránenie. Ak nedostatky podľa prechádzajúcej vety na základe oznámenia úradu neodstráni v určenej lehote, úrad zruší rozhodnutie o akreditácii a jednotku CSIRT vyradí zo zoznamu akreditovaných jednotiek CSIRT.
Legislatívna lokalizácia Odsek 3, Paragraf 16, Článok I
Predmet regulácie Povinnosti toho, kto plní úlohy jednotky CSIRT (Paragraf 16, Článok I.)
Kategória regulácie Právo
Povinnosť
Subkategória regulácie Dovolenie
Pravidlo
Dotknuté subjekty
Právo Národný bezpečnostný úrad
Povinnosť Národný bezpečnostný úrad
Súvisiace subjekty Akreditovaná jednotka CSIRT
Ten, kto plní úlohy jednotky CSIRT
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5cd0527c17020b172fb32518
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-16.odsek-3


Počet zobrazení: 367