Základné informácie o regulácii

Regulácia
Lehota na vydanie rozhodnutia vo veci akreditácie jednotky CSIRT
Citácia
Úrad o akreditácii rozhodne do 90 dní odo dňa doručenia úplnej žiadosti, a ak posúdi splnenie zhody jednotky CSIRT s podmienkami akreditácie jednotky CSIRT, vydá rozhodnutie o akreditácii. Rozhodnutie o akreditácii sa vydáva na dobu určitú, najviac na päť rokov.
Legislatívna lokalizácia Odsek 4, Paragraf 13, Článok I
Predmet regulácie Akreditácia jednotky CSIRT (Paragraf 13, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Pravidlo
Dotknuté subjekty
Povinnosť Národný bezpečnostný úrad
Nepriame právo Žiadateľ o akreditáciu jednotky CSIRT
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5aaa5610cdff07000169d06b
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-13.odsek-4


Počet zobrazení: 386